AFA (Associació Famílies Alumnat)

L’Associació de famílies d’Alumnat del col·legi, segons els seus estatuts, col·labora i participa en la bona marxa del centre d’acord amb l’equip directiu. La junta directiva de l’AFA es reuneix cada mes al salonet del centre (carrer Lope de Vega, 45, 1r pis (aula d’anglés).

Per fer arribar les vostres inquietuds, adreceu-vos a algun dels dos representants de la classe dels vostres fills o filles.

Podeu consultar les reunions previstes al calendari de l’escola. En cas de produir-se algun canvi s’avisarà al tauler d’anuncis. 

Les actes, estaran penjades a suro de Clickedu. 

ACCESSOS DIRECTES