AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’Alumnat del col·legi, segons els seus estatuts, col·labora i participa en la bona marxa del centre d’acord amb l’equip directiu. La junta directiva de l’AMPA es reuneix cada mes al salonet del centre (carrer Lope de Vega, 43 – església).

Per fer arribar les vostres inquietuds, adreceu-vos a algun dels dos representants de la classe dels vostres fills o filles o al correu ampa@maux.org.

Podeu consultar les reunions previstes al calendari de l’escola. En cas de produir-se algun canvi s’avisarà al tauler d’anuncis.

ACCESSOS DIRECTES