Erasmus+

"El nostre destí mai és un lloc sinó una nova manera de veure les coses"
Henry Miller

"Our destiny is never a place but a new way of looking at things "
Henry Miller

LOGO ERASMUS+ MAUX

M.Auxiliadora continua enfrontant-se a nous reptes amb l'ajuda d'eines europees com el programa Erasmus+ en què participem des de fa anys. Des del 2021 i fins al 2027 posseïm l'Acreditació Erasmus+ que ens permet accedir a subvencions europees cada any per desenvolupar projectes amb la col·laboració d'altres països.

Cada etapa és diferent i per això també els desafiaments. El professorat d'infantil es planteja com a repte millorar certs aspectes relacionats amb la millora de la gestió de l'aula

i la implementació de mesures per millorar l'educació mediambiental.

A primària els professors ja s'enfronten a altres grans reptes com aconseguir que els alumnes adquireixen de manera real la capacitat lingüística en altres llengües, la necessitat d'implementar mesures que afavoreixin la inclusió d'alumnes amb necessitats de diversa índole .

A secundària, encara que comparteixen reptes amb les altres etapes, el gran repte és la lluita contra l'abandonament escolar, ens trobem cada cop més alumnes desmotivats que van repetint curs i en complir els 16 abandonen sense haver adquirit capacitats bàsiques. Per això, ens hem esforçat durant molts anys per realitzar projectes que els treguin de l'aula, els facin veure el món real i un món diferent del que ells coneixen i del que podrien formar-ne part.

D'altra banda, hi ha diverses necessitats que són comunes a les tres etapes: la millora a l'educació mediambiental, la competència comunicativa en llengües estrangeres - tant d'alumnat com de professorat- i la millora en el tractament de la diversitat i la inclusió. Per tot això, considerem que gaudir dels avantatges de l'Acreditació Erasmus + ens permet fer activitats que afavoreixen aquests camps. El fet de poder col·laborar amb altres centres escolars europeus amb les mateixes inquietuds o amb experiències que puguin compartir amb nosaltres ens ajudarà a fer front als diferents reptes, formar alumnes més tolerants i construir una identitat europea.


Per tot això hem dissenyat un Pla Erasmus amb sis objectius:

 • Millorar metodologies educatives i habilitats de feina.

 • Millorar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

 • Ampliar la xarxa de contactes europeus.

 • Participar en projectes col·laboratius

 • Prevenció de l'abandó escolar primerenc

 • Millorar l'educació i la consciència mediambiental


Per assolir les nostres metes estem treballant en una sèrie d'activitats

 • Visites d'observació d'altres centres europeus (Job Shadowing) a diferents països europeus.

 • Mobilitats dalumnes i professors per realitzar activitats relacionades amb els projectes

 • Vídeo conferències i projectes en línea a través d'eTwinning, la plataforma europea de professors.

 • Intercanvi de pràctiques (aprenentatge -servei, estratègies d'ensenyament i aprenentatge de llengües, prevenció d'abandó escolar, ús d'aula a l'aire llibre, optimització d'espais del centre escolar...).

 • Rebuda de professors d'altres països europeus al nostre centre.
M.Auxiliadora continues to face new challenges with the help of European tools such as the Erasmus+ program in which we have been participating for years. From 2021 and until 2027 we have the Erasmus+ Accreditation which allows us to access European grants every year to develop projects with the collaboration of other countries.


Each stage is different and so are the challenges. Kindergarten teachers consider it a challenge to improve certain aspects related to improving classroom management

and the implementation of measures to improve environmental education. In primary school, teachers already face other major challenges such as getting students to acquire real language skills in other languages, the need to implement measures that favor the inclusion of students with different needs. In secondary school, although they share challenges with the other stages, the big challenge is the fight against school dropouts, we find more and more unmotivated students who keep repeating the course and when they turn 16 they drop out without having acquired basic skills. For this reason, we have worked hard for many years to carry out projects that take them out of the classroom, make them see the real world and a world different from what they know and what they could be part of.


On the other hand, there are several needs that are common to the three stages: the improvement in environmental education, the communicative competence in foreign languages - of both students and teachers - and the improvement in the treatment of diversity and the inclusion. For all this, we consider that taking advantage of the Erasmus + Accreditation allows us to carry out activities that favor these fields. Collaborating with other European schools with the same concerns or with experiences that they can share with us will help us to face the different challenges, train more tolerant students and build a European identity.


For all this we have designed an Erasmus Plan with six objectives:

 • Improve educational methodologies and work skills.

 • Improve communicative competence in foreign languages.

 • Expand the network of European contacts.

 • Participate in collaborative projects

 • Prevention of early school leaving

 • Improve education and environmental awareness


To achieve our goals we are working on a series of activities

 • Job shadowing visits ti schools in different European countries.

 • Mobility of students and teachers to carry out activities related to the projects

 • Video conferences and online projects through eTwinning, the European platform for teachers.

 • Exchange of practices (service-learning, language teaching and learning strategies, school dropout prevention, use of open-air classrooms, optimization of school spaces...).

 • Welcome of teachers from other European countries at our center.


En què consisteix el projecte?

Aquesta cita descriu l’impuls que ens porta a realitzar aquest projecte: el nostre objectiu és obrir les ments a noves realitats que amplien i milloren les nostres i, per aquest motiu, cal eixir de les nostres aules i visitar les d’altres països europeus.

La nostra escola compta amb alumnes de tres etapes diferents: infantil, primària i secundària, és una escola menuda, amb només una classe per any, està situada a Algemesí (València), població d’uns 28.000 habitants, tot i que a la ciutat hi ha un gran col·lectiu d’immigrants. Aquest no és el cas de la nostra escola, aspecte que ens priva d’una certa interculturalitat. Per això hem intentat participar en projectes europeus i ho fem des de l’any 2005, però només ha estat l’etapa de secundària la que ha participat directament i eren projectes per a l’alumnat. 

En aquest context hem decidit ampliar la nostra finestra a Europa a la resta d’etapes, infantil i primària, i implicar directament els mestres perquè es formen i alhora tinguen contacte directe amb altres escoles i professors europeus.

What is the project about?

This quote describes the impulse that leads us to carry out this project, our aim is to open the minds to new realities that broaden and improve ours and for this reason it is necessary to leave our classrooms and visit those of other European countries.

Our organization has students of three different stages: children, primary and secondary, it is a small school, with only one class per year , it is located in Algemesí (Valencia) town of about 28,000 inhabitants, although in the city there is a large group of immigrants, this is not the case of our school, aspect that deprives us of certain interculturality. For this reason we have tried to participate in European projects and we have done so since 2005, but it was only the secondary stage that has participated directly and they were projects for students.

In this context we have decided to extend our window to Europe to the other stages: kindergarten and primary and involve teachers directly so that they get training and at the same time they take direct contact with other European schools and teachers.

Els principals objectius del projecte són:

The main objectives of the project are:

Projectes Erasmus+ 2022-2023

IMG_20230209_122110
WhatsApp Image 2023-02-26 at 13.09.24
portugal

Projectes Erasmus+ 2021-2022

En les activitats previstes participaran 12 professors de diferents etapes, que realitzaran visites d’observació de treball en una llar d’infants a Portugal i una a Irlanda, una escola primària a Escòcia i una escola secundària a Portugal, així com un curs sobre l’abandonament escolar i un altre sobre CLIL.

Amb aquestes activitats esperem millorar les nostres competències professionals en totes les etapes, millorar els resultats acadèmics en l’aprenentatge d’idiomes, renovar metodologies i estratègies a les nostres aules per motivar el nostre alumnat i reduir l’abandonament escolar, millorar la nostra competència lingüística i dur a terme projectes europeus en totes les etapes ja siga a eTwinning, un projecte Erasmus+ o un intercanvi escolar.

Destins diferents amb finalitats diferents, però sempre pensant en tornar a casa i compartir totes aquestes experiències amb la resta del claustre i enriquir les nostres lliçons per al futur del nostre alumnat.

12 teachers from different stages will participate in the planned activities:

Job shadowing visits in a kindergarten in Portugal and one in Ireland, a primary school in Scotland and a secondary school in Portugal, as well as a course on school drop-out and another on CLIL.

Through these activities we hope to improve our professional skills in all stages, improve academic results in language learning, renew methodologies or strategies in our classrooms to motivate our students and reduce school dropouts, improve our linguistic competence and carry out European projects in all stages either in eTwinning, an Erasmus + project or a school exchange.

Different destinies for different purposes but always thinking to come back home and share all these experiences with our colleagues and enrich our lessons for our students’ future.

ACCESSOS DIRECTES