Erasmus+

"El nostre destí mai és un lloc sinó una nova manera de veure les coses"
Henry Miller

"Our destiny is never a place but a new way of looking at things "
Henry Miller

LOGO ERASMUS+ MAUX

En què consisteix el projecte?

Aquesta cita descriu l’impuls que ens porta a realitzar aquest projecte: el nostre objectiu és obrir les ments a noves realitats que amplien i milloren les nostres i, per aquest motiu, cal eixir de les nostres aules i visitar les d’altres països europeus.

La nostra escola compta amb alumnes de tres etapes diferents: infantil, primària i secundària, és una escola menuda, amb només una classe per any, està situada a Algemesí (València), població d’uns 28.000 habitants, tot i que a la ciutat hi ha un gran col·lectiu d’immigrants. Aquest no és el cas de la nostra escola, aspecte que ens priva d’una certa interculturalitat. Per això hem intentat participar en projectes europeus i ho fem des de l’any 2005, però només ha estat l’etapa de secundària la que ha participat directament i eren projectes per a l’alumnat. 

En aquest context hem decidit ampliar la nostra finestra a Europa a la resta d’etapes, infantil i primària, i implicar directament els mestres perquè es formen i alhora tinguen contacte directe amb altres escoles i professors europeus.

What is the project about?

This quote describes the impulse that leads us to carry out this project, our aim is to open the minds to new realities that broaden and improve ours and for this reason it is necessary to leave our classrooms and visit those of other European countries.

Our organization has students of three different stages: children, primary and secondary, it is a small school, with only one class per year , it is located in Algemesí (Valencia) town of about 28,000 inhabitants, although in the city there is a large group of immigrants, this is not the case of our school, aspect that deprives us of certain interculturality. For this reason we have tried to participate in European projects and we have done so since 2005, but it was only the secondary stage that has participated directly and they were projects for students.

In this context we have decided to extend our window to Europe to the other stages: kindergarten and primary and involve teachers directly so that they get training and at the same time they take direct contact with other European schools and teachers.

Els principals objectius del projecte són:

The main objectives of the project are:

Projectes Erasmus+ 2022-2023

Projectes Erasmus+ 2021-2022

En les activitats previstes participaran 12 professors de diferents etapes, que realitzaran visites d’observació de treball en una llar d’infants a Portugal i una a Irlanda, una escola primària a Escòcia i una escola secundària a Portugal, així com un curs sobre l’abandonament escolar i un altre sobre CLIL.

Amb aquestes activitats esperem millorar les nostres competències professionals en totes les etapes, millorar els resultats acadèmics en l’aprenentatge d’idiomes, renovar metodologies i estratègies a les nostres aules per motivar el nostre alumnat i reduir l’abandonament escolar, millorar la nostra competència lingüística i dur a terme projectes europeus en totes les etapes ja siga a eTwinning, un projecte Erasmus+ o un intercanvi escolar.

Destins diferents amb finalitats diferents, però sempre pensant en tornar a casa i compartir totes aquestes experiències amb la resta del claustre i enriquir les nostres lliçons per al futur del nostre alumnat.

12 teachers from different stages will participate in the planned activities:

Job shadowing visits in a kindergarten in Portugal and one in Ireland, a primary school in Scotland and a secondary school in Portugal, as well as a course on school drop-out and another on CLIL.

Through these activities we hope to improve our professional skills in all stages, improve academic results in language learning, renew methodologies or strategies in our classrooms to motivate our students and reduce school dropouts, improve our linguistic competence and carry out European projects in all stages either in eTwinning, an Erasmus + project or a school exchange.

Different destinies for different purposes but always thinking to come back home and share all these experiences with our colleagues and enrich our lessons for our students’ future.