COL·LEGI MARIA AUXILIADORA D’ALGEMESÍ (L’ESCOLA) es compromet a complir la legislació vigent en matèria de tractament de dades de caràcter personal. Mitjançant la següent política de privacitat L’ESCOLA informa als usuaris de:

QUI VA A TRACTAR LES SEUES DADES?

El Responsable del Tractament de les seues dades és COL·LEGI MARIA AUXILIADORA D’ALGEMESÍ amb CIF R4600131I, i domicili en Carrer Doctor Gómez Ferrer, núm. 14, C.P. 46680 d’Algemesí (València), telèfon 962420443, amb correu electrònic: oficina@maux.org, i Delegat de Protecció de Dades sergio@sergiobarona.es.

COL·LEGI MARIA AUXILIADORA D’ALGEMESÍ informa l’usuari que les dades que ens facilite a través de la navegació per la nostra web, del formulari de contacte o en l’enviament de correus electrònics, seran tractats per la pròpia ESCOLA, i garanteix que són de la seua plena responsabilitat.

PER A QUÈ S’UTILITZEN LES SEUES DADES PERSONALS?

L’ESCOLA posa en el seu coneixement que únicament tractarà les dades de caràcter personal que ens facilite en el formulari de contacte amb la finalitat de remetre-li la informació sol·licitada sobre els serveis prestats, així com resoldre els dubtes o qüestions que ens planteja.

Amb la finalitat d’oferir una experiència millorada als nostres usuaris, L’ESCOLA procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per a obtindre el consentiment de l’Usuari per a la instal·lació de cookies que el requerisquen. Quan un usuari accedeix a la nostra web apareix un pop-up en el qual s’informa de l’existència de cookies i que si continua navegant per la nostra pàgina presta el seu consentiment per a la instal·lació de cookies. L’acceptació de la instal·lació de les cookies comporta l’acceptació de conservació de l’adreça IP en els registres de L’ESCOLA, juntament amb la data d’acceptació, per termini d’un any, amb la finalitat de demostrar el consentiment de l’usuari, segons estableix la normativa vigent en protecció de dades. Pot consultar més informació en la nostra “Política de Cookies”.

PER QUÈ PODEM TRACTAR LES SEUES DADES?

El tractament de les seues dades està legitimat mitjançant el consentiment de l’interessat prestat a través de la navegació per la nostra web i l’acceptació de les diferents polítiques de privacitat.

LES SEUES DADES SE CEDIRAN A TERCERS?

De manera general, no se cediran dades a tercers excepte obligació legal o en el supòsit que siga necessari per a atendre la seua sol·licitud. No obstant això, a vegades L’ESCOLA li podria sol·licitar el consentiment per a realitzar alguna cessió d’algunes dades perquè es considere oportú o interessant. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment davant L’ESCOLA.

Es comunica a l’usuari que les seues dades seran cedides a les entitats col·laboradores quan siga necessari per a facilitar-li els serveis seleccionats.

QUINS DRETS LI ASSISTEIXEN I COM POT EXERCITAR-LOS?

Pot exercir davant el COL·LEGI MARIA AUXILIADORA D’ALGEMESÍ els seus drets d’accés, rectificació de dades inexactes, cancel·lació quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits, oposició al tractament de les seues dades, portabilitat de les seues dades a un altre responsable i limitació del tractament de les seues dades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment davant L’ESCOLA.

Per a l’exercici dels seus drets, pot enviar un escrit en el qual expose el dret que vol exercir, acompanyat d’una còpia del seu document d’identificació. Pot remetre aquests documents i adreça o forma de contacte a l’efecte de notificació en la següent adreça de correu electrònic oficina@maux.org.

L’ESCOLA contestarà a l’exercici de drets en el termini d’un mes a comptar a partir de la recepció de la sol·licitud, segons normativa vigent en Protecció de Dades. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. L’informarem de qualsevol pròrroga en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació.

Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades; www.agpd.es).

EN QUIN MOMENT RECOLLIM LES SEUES DADES?

L’usuari facilita dades personals a través de la navegació per la nostra web, a través del formulari de contacte o en l’enviament de correus.

QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ MANEGEM DELS NOSTRES USUARIS?

Les dades de caràcter personal o informació manejada per L’ESCOLA pot ser obligatòria o voluntària.

Les dades obligatòries són aquelles que són indispensables per a atendre la seua sol·licitud. Tots els camps marcats amb un (*) són d’emplenament obligatori. L’Usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a l’ESCOLA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

La informació voluntària és aquella que l’usuari no està obligat a facilitar per a contactar amb nosaltres.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEUES DADES?

Les dades seran conservades mentre l’usuari no revoque el seu consentiment.

L’adreça IP obtinguda a través de les cookies tindrà un termini de conservació d’un any, amb la finalitat de demostrar el consentiment de l’usuari. Quant al termini de conservació de les cookies, pot obtindre més informació en el web de L’ESCOLA.

En els casos que no siga necessari el seu consentiment, la conservació de les dades es realitzarà durant el temps necessari per a la prestació del servei i durant els terminis de prescripció legal exigits.

ESTAN SEGURES LES MEUES DADES?

L’ESCOLA garanteix l’adopció de les mesures oportunes per a assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades establides tenint en compte del caràcter reservat de les dades.

L’ESCOLA es compromet al fet que aquestes dades romanguen secretes, tractant-les amb la màxima reserva, i declara tindre implantades en el seu sistema d’informació les polítiques de seguretat corresponents en atenció a la mena de dades manejades i conforme al que es disposa en el Reglament UE 2016/679 i la LOPDGDD Llei 3/2018.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a altres llocs web no pertanyents a la nostra entitat, L’ESCOLA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguen emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

ACCESSOS DIRECTES