Primària

L’alumnat ocupa un lloc central en tot procés d’ensenyament-aprenentatge.

És l’alumnat qui va construint el seu propi aprenentatge mitjançant propostes en les quals recorre a materials manipulables per a descobrir continguts, a través de la presa de decisions, cooperació, etc.

Què treballem amb les
xiquetes i xiquets?

Hem implantat metodologies didàctiques innovadores que inclouen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la pràctica de l’educació inclusiva a l’aula.

Entre aquestes propostes destaquem:

Aprenentatge partint de la manipulació: utilitza la manipulació de diferents materials per a arribar a l’abstracció d’un contingut des d’allò concret.

Aprenentatge cooperatiu: proposa un conjunt d’activitats que propicien la interacció de la persona-col·lectiu amb el medi, amb els companys o el docent.

Teoria de les intel·ligències múltiples: busca adquirir destreses vinculades al desenvolupament natural i real de les situacions del dia a dia per a aconseguir capacitats que aporten a l’individu flexibilitat i creativitat a l’hora fer front a nous reptes.

Aprendre a pensar: mostra nombroses formes d’aconseguir la millora del procés de “pensar”. L’objectiu final és l’aprenentatge real, el profund i significatiu, el transferible a altres facetes de la vida quotidiana. Això és possible amb el bon maneig del pensament analític, crític i creatiu.

Què aconseguim?

Com ho aconseguim?

 

La concreció del currículum s’orienta a la consecució dels fins següents:

Adaptem el currículum

i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenvolupament personal i integral de tot l’alumnat.

Desenvolupem bones pràctiques

que afavoreixen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.

Incentivem valors

com el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç i la superació personal.

Tecnologia

Utilitzem les tecnologies de la informació i de la comunicació com a recurs didàctic habitual.

Material didàctic propi

Elaborem materials didàctics orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.

La llengua

Fem ús del valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes elles.

Cultura

Aprofundim en aspectes propis d’història al currículum en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i especialment pel que fa a la història, la geografia, l’entorn natural i el patrimoni artístic i cultural.

Formació permanent

Basem la pràctica docent en la formació permanent del professorat, la innovació educativa, l’ús de metodologies didàctiques innovadores i l’avaluació de la mateixa pràctica.

Aquestes famílies ja
són MAUX

Equip formatiu

Pili Viel

PT

Pau Blanco

Primària

Pepe Braco

Educació Física

Pilar Contreras

Primària

Ana Espert

Primària

Sara Garcia

Primària

Jordi Miravet

Primària

Júlia Oltra

Música

Vicen Oroval

Primària

Gemma Pellicer

Primària

Anna Piedra

Primària

M. José Ramírez

Anglés

Débora Garrote

Audició i Llenguatge

Clara Esteve

Primària

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

ACCESSOS DIRECTES