Procés d'Admissió

Curs 2023-2024

1r Cicle d'Infantil

MATRÍCULA OBERTA

Vine a l’oficina i fes la matrícula per al curs 23-24 de l’alumnat d’1 i 2 anys en el següent horari: 

De dilluns a dijous a les 16.30h

(Pots descarregar els fulls i porta-ho ja emplenat.)

Recorda que fer la matrícula en temps assegura poder optar al Bo Infantil de Conselleria i t’adjudica una plaça al nostre centre, ja que són limitades. 

També pots contactar amb nosaltres i demanar cita prèvia o més informació:

2n Cicle d'Infantil, Primària i Secundària

Informació General

Calendari

No s’ha de fer procés d’admissió quan es canvia de curs, cicle o etapa dins del mateix centre escolar, excepte de 1r cicle (2 anys) a 2n cicle d’Infantil (3 anys).

Període d’admissió d’infantil i primària: del 20 al 28 d’abril.

Període d’admissió de secundària: del 4 al 12 de maig.

Procediment d'Admissió

El procediment d’admissió es farà de manera telemàtica i caldrà:

  1. Obtindre clau d’admissió.
  2. Emplenar la sol·licitud d’admissió al web de telematrícula.
 

Horari d'atenció

Sol·licitar horari d’atenció

De 8.30 a 13 h de dilluns a divendres 

PROCÉS D'ADMISSIÓ
CURS 2021-2022

Quins apartats té la
sol·licitud?

Quins apartats té la sol·licitud?

Model de la sol·licitud amb els següents apartats:

a) Identificació de la persona sol·licitant.
b) Identificació de l’alumne o alumna per a qui se
sol·licita plaça.
c) Identificació dels membres de la unitat familiar.
d) En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.
Quan es marque la casella d’existència de no
convivència, en el moment de formalització de
la matrícula, s’haurà d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o
tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.
e) Autorització a l’Administració educativa per a
l’obtenció de les dades corresponents a la
renda familiar a través de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (AEAT), així com
autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana
d’inclusió. 

f) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.
g) Nivell educatiu sol·licitat.
h) Declaració responsable que les circumstàncies
al·legades s’ajusten a la realitat.
i) En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la
Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la baixa del centre
anterior en el moment de la matrícula.
j) Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.
k) Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.

La declaració responsable a la qual es fa referència en l’apartat h) del punt anterior, substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment de formalitzar la matrícula.

Important!

Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament, que ha d’estar associada a la «clau d’admissió» que també serà única.

En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga plaça es pot realitzar assignació d’ofici en un centre de la localitat o zona d’escolarització que tinga vacants.

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

ACCESSOS DIRECTES